پایگاه اطلاع رسانی

گزارش ساخت دستگاه ثبت الکترومایوگرافی بیسیم تک عضله توسط ادانشجو دانشگاه آزاد اسلامی

  • پنجشنبه 10 خرداد 1397 18:07
گزارش ساخت دستگاه ثبت الکترومایوگرافی بیسیم تک عضله توسط ادانشجو دانشگاه آزاد اسلامی

شماره قسمت: 1

این گزارش به ساخت دستگاه ثبت الکترومایوگرافی بیسیم تک عضله توسط افشار دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پرداخته است.

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها