• امین الضرب ، نشان کارآفرینان برتر را بهتر بشناسیم

    امین الضرب ، نشان کارآفرینان برتر را بهتر بشناسیم

    پارلمان بخش خصوصی که امسال صد و سی و چهارمین سال حضور خود را در اقتصاد ایران جشن می گیرد، با تلاش امین الضرب یکی از تجار دوران قاجار متولد شد؛ برخی منابع ثروت امین الضرب را در آن دوران، 25 میلیون تومان تخمین زده‌اند.