مسابقه دونبش | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

دونبش

مسابقه دونبش

 • دوشنبه 08 آذر 1400 16:06
مسابقه دونبش

دریافت ویدیو

شماره قسمت: 420

در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

سایر قسمت‌ها

 • مسابقه دونبش

  مسابقه دونبش (420)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • مسابقه دونبش

  مسابقه دونبش (419)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • مسابقه دونبش

  مسابقه دونبش (418)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • مسابقه دونبش

  مسابقه دونبش (417)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • مسابقه دونبش

  مسابقه دونبش (416)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • مسابقه دونبش

  مسابقه دونبش (415)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • مسابقه دو نبش

  مسابقه دو نبش (414)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • مسابقه دونبش

  مسابقه دونبش (413)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/08/12

  1400/08/12 (412)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/08/11

  1400/08/11 (411)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/08/10

  1400/08/10 (410)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/08/09

  1400/08/09 (409)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/08/08

  1400/08/08 (408)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است (407)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/08/05

  1400/08/05 (406)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/08/02

  1400/08/02 (405)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/08/01

  1400/08/01 (404)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/29

  1400/07/29 (403)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/28

  1400/07/28 (402)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/27

  1400/07/27 (401)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400-07-26

  1400-07-26 (399)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/24

  1400/07/24 (398)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/21

  1400/07/21 (397)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/16

  1400/07/16 (393)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/15

  1400/07/15 (392)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/14

  1400/07/14 (391)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/13

  1400/07/13 (390)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/11

  1400/07/11 (389)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/10

  1400/07/10 (388)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/08

  1400/07/08 (387)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/07

  1400/07/07 (386)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/06

  1400/07/06 (385)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/04

  1400/07/04 (383)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/03

  1400/07/03 (382)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/07/01

  1400/07/01 (381)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/31

  1400/06/31 (380)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/30

  1400/06/30 (379)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/29

  1400/06/29 (378)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/28

  1400/06/28 (377)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/27

  1400/06/27 (376)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/25

  1400/06/25 (375)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/24

  1400/06/24 (374)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/23

  1400/06/23 (373)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/22

  1400/06/22 (372)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/21

  1400/06/21 (371)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/20

  1400/06/20 (370)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/18

  1400/06/18 (369)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/17

  1400/06/17 (368)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/16

  1400/06/16 (367)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/15

  1400/06/15 (366)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • دونبش400/06/14

  دونبش400/06/14 (365)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/13

  1400/06/13 (364)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/11

  1400/06/11 (363)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/10

  1400/06/10 (362)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/09

  1400/06/09 (361)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • دونبش400/06/08

  دونبش400/06/08 (360)

  سومین نظر سنجی کاسب برتر هفته (مغازه مسگری و مس فروشی) آقای حبیب فرید 20 سال در کار ظروف مسی و کالای مسی

 • 1400/06/07

  1400/06/07 (359)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/06

  1400/06/06 (358)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/04

  1400/06/04 (357)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/03

  1400/06/03 (356)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/02

  1400/06/02 (355)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/06/01

  1400/06/01 (354)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/05/31

  1400/05/31 (353)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/05/28

  1400/05/28 (352)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/05/27

  1400/05/27 (351)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • دونبش400/05/26

  دونبش400/05/26 (350)

  پیشنهاد بازدید. ویژه برنامه ایام محرم در بین الحرمین کربلا روز هشتم توسل به حضرت علی اکبر

 • دونبش400/05/25

  دونبش400/05/25 (349)

  پیشنهاد بازدید: ویژه برنامه ایام محرم که به صورت زنده از بین الحرمین امام حسین پخش می شود روز هشتم توسل به حضرت علی اصغر

 • دونبش400/05/24

  دونبش400/05/24 (348)

  پیشنهاد بازدید. ویژه برنامه ایام محرم در بین الحرمین کربلا روز هفت محرم توسل به حضرت قاسم ابن الحسن

 • دونبش400/05/22

  دونبش400/05/22 (347)

  پیشنهاد بازدید: ویژه برنامه ایام محرم که به صورت زنده از بین الحرمین امام حسین پخش می شود شب پنجم محرم

 • دونبش400/05/21

  دونبش400/05/21 (347)

  پیشنهاد بازدید: ویژه برنامه ایام محرم که به صورت زنده از بین الحرمین امام حسین پخش می شود شب چهارم محرم

 • دونبش400/05/22

  دونبش400/05/22 (346)

  پیشنهاد بازدید: ویژه برنامه ایام محرم که به صورت زنده از بین الحرمین امام حسین پخش می شود شب سوم محرم

 • دونبش400/05/20

  دونبش400/05/20 (345)

  پیشنهاد بازدید: ویژه برنامه ایام محرم که به صورت زنده از بین الحرمین امام حسین پخش می شود شب سوم محرم

 • دونبش400/05/18

  دونبش400/05/18 (344)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • دونبش400/05/17

  دونبش400/05/17 (343)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • دونبش400/05/14

  دونبش400/05/14 (342)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • دونبش400/05/13

  دونبش400/05/13 (341)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • دونبش400/05/12

  دونبش400/05/12 (339)

  در فصل دوم برنامه تلویزیونی دونبش علاوه بر حضور کمدین های برنامه یعنی جناب آقایان سامان گوران و سیداحمدرضا موسوی بخش های متنوع دیگری از قبیل انتخاب کاسب برتر از طریق نظرسنجی مردمی، دوربین مخفی و بخش های ویژه کارشناسی در ارتباط با نکات موفقیت در کار و تولید ، زبان بدن در مذاکرات و مصاحبه های شغلی در نظر گرفته شده است

 • 1400/01/12

  1400/01/12 (328)

  با حضور مهمانان ویژه جناب آقای آرشا اقدسی همراه با حضور هنرمند جهت آیتم بخش هنری، حضور کار آفرین در استودیو کار آفرین ، پخش موسیقی از استودیو موسیقی و به همراه پخش ایتم های تولیدی (نقالی و سیاه بازی).

 • 1400/01/08

  1400/01/08 (327)

  با حضور مهمانان ویژه جناب آقای ابراهیم شفیع همراه با حضور هنرمند جهت آیتم بخش هنری، حضور کار آفرین در استودیو کار آفرین ، پخش موسیقی از استودیو موسیقی و به همراه پخش ایتم های تولیدی (نقالی و سیاه بازی).

 • 1400/01/03

  1400/01/03 (326)

  1400 با حضور مهمانان ویژه جناب آقای سالار عقیلی همراه با حضور هنرمند جهت آیتم بخش هنری، حضور کار آفرین در استودیو کار آفرین ، پخش موسیقی از استودیو موسیقی و به همراه پخش ایتم های تولیدی (نقالی و سیاه بازی).

 • 1400/01/04

  1400/01/04 (325)

  با حضور مهمانان ویژه جناب آقای عباس جمشیدی همراه با حضور هنرمند جهت آیتم بخش هنری، حضور کار آفرین در استودیو کار آفرین ، پخش موسیقی از استودیو موسیقی و به همراه پخش ایتم های تولیدی (نقالی و سیاه بازی).

 • 1399/12/28معصومه عابدینی

  1399/12/28معصومه عابدینی (315)

  شرکت کنندگان وبرندگان به نفر دوم 300 هزار تومان نفر سوم و چهارم 100 هزار تومان : علی منادی. مهدی محمدی. مینا دانشیان

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/27 نفر اول اکرم کیانی پور

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/27 نفر اول اکرم کیانی پور (314)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/26 عباس مرادی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/26 عباس مرادی (313)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/25 نفر اول علیرضا دولت آبادی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/25 نفر اول علیرضا دولت آبادی (312)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/24 کوثر ربیع خواه

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/24 کوثر ربیع خواه (311)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/23 نفر اول فاطمه سراپرده

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/23 نفر اول فاطمه سراپرده (310)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/21

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/21 (309)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/21

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/21 (308)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/19

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/19 (308)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/16

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/16 (307)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/20

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/20 (307)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • 1399/12/18 - ویژه برنامه شهادت موسی بن جعفر

  1399/12/18 - ویژه برنامه شهادت موسی بن جعفر (306)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/17

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/17 (305)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/15 نفر اول معصومه ابراهیم پور

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/15 نفر اول معصومه ابراهیم پور (304)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/14

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/14 (303)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/13

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/13 (302)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/11 نفر اول یگانه اقبال جو .

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/11 نفر اول یگانه اقبال جو . (301)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/10 نفر اول زهرا منفرد

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/10 نفر اول زهرا منفرد (300)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/9

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/9 (299)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/8 ویژه برنامه شهادت حضرت زینب

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/8 ویژه برنامه شهادت حضرت زینب (298)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/7 نفر اول ریحانه سادات حمیدیان

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/7 نفر اول ریحانه سادات حمیدیان (297)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/6

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/6 (296)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/4نفر اول فائزه تشکری

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/4نفر اول فائزه تشکری (295)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/5 نفر اول محنا زارعی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/5 نفر اول محنا زارعی (294)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/3

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/3 (293)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/2 نفر اول خانم زهرا نعیمی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/2 نفر اول خانم زهرا نعیمی (292)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/1

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/12/1 (291)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/30 نفر اول خانم زینب نظری

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/30 نفر اول خانم زینب نظری (290)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/29 نفر اول عرفان خمسه

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/29 نفر اول عرفان خمسه (289)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/28 نفر اول خانم مطهره شمسی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/28 نفر اول خانم مطهره شمسی (288)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/27 نفر اول خانم فاطمه اسدی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/27 نفر اول خانم فاطمه اسدی (287)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/26 نفر اول نازنین فاطمه ولی زاده برنده 500 هزار تومان

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/26 نفر اول نازنین فاطمه ولی زاده برنده 500 هزار تومان (286)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/24 نفر اول فاطمه سرمدیان برنده 500 هزار تومان

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/24 نفر اول فاطمه سرمدیان برنده 500 هزار تومان (285)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/23 نفر اول سحر ترکمان برنده 500 هزار تومان

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/23 نفر اول سحر ترکمان برنده 500 هزار تومان (284)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب .گلشن مال

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/22 فینال فردا شب برگزار می شود

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/22 فینال فردا شب برگزار می شود (283)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/21 نفر اول امیر رضا رجبی برنده 500 هزا تومان

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/21 نفر اول امیر رضا رجبی برنده 500 هزا تومان (282)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/20 نفر اول فردا شب برگزار می شود

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/20 نفر اول فردا شب برگزار می شود (281)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/19 فینال فردا شب برگزار می شود

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/19 فینال فردا شب برگزار می شود (280)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/18 نفر اول خانم هستی مرادی فر

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/18 نفر اول خانم هستی مرادی فر (279)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/16 نفر اول خانم زهرا نظری

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/16 نفر اول خانم زهرا نظری (277)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. خیره عترت فاطمی . ماکان چوب

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/15

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/15 (276)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. خیره عترت فاطمی

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/14 نفر اول خانم زینب قربانی برنده 500 هزار تومان شدن از ماکان چوب

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/14 نفر اول خانم زینب قربانی برنده 500 هزار تومان شدن از ماکان چوب (275)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال. ماکان چوب

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/13 نفر اول مهر نوش مداری

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/13 نفر اول مهر نوش مداری (273)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/11 نفر اول پدرامی فر

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/11 نفر اول پدرامی فر (272)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/08

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/08 (271)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/09 نفر اول زهرا هوشمند زاده

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/09 نفر اول زهرا هوشمند زاده (270)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/08 نفر اول سید علیرضا یاسینی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/08 نفر اول سید علیرضا یاسینی (269)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/08 نفر اول سارینا نامنی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/08 نفر اول سارینا نامنی (268)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/03 نفر اول خانم فاطمه نظری

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/11/03 نفر اول خانم فاطمه نظری (264)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/22 نفر اول خانم فاطمه بازدار

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/22 نفر اول خانم فاطمه بازدار (263)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/22 نفر اول آقای ابوالقاسم قندی

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/22 نفر اول آقای ابوالقاسم قندی (262)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/30 نفر اول خانم حکیمی مزرعه نو برنده بلیت رفت برگشت 4 نفره تهران مشهد با شرکت بن ریل

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/30 نفر اول خانم حکیمی مزرعه نو برنده بلیت رفت برگشت 4 نفره تهران مشهد با شرکت بن ریل (261)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مالش.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/29 نفر اول جناب آقای حمید رضا صدری برنده بلیت رفت برگشت 4 نفره تهران مشهد با شرکت بن ریل

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/29 نفر اول جناب آقای حمید رضا صدری برنده بلیت رفت برگشت 4 نفره تهران مشهد با شرکت بن ریل (260)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/28 نفر اول خانم رقیه مولایی برنده بلیت رفت برگشت 4 نفره تهران مشهد با شرکت بن ریل

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/28 نفر اول خانم رقیه مولایی برنده بلیت رفت برگشت 4 نفره تهران مشهد با شرکت بن ریل (259)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/27 بنده فینال شب گذشته خانم سوگند یوسفی برنده بلیت رفت برگشت 4 نفره تهران مشهد با شرکت بن ریل

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/27 بنده فینال شب گذشته خانم سوگند یوسفی برنده بلیت رفت برگشت 4 نفره تهران مشهد با شرکت بن ریل (258)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/26

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/26 (257)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/25 نفر اول خانم نجمه جابری

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/25 نفر اول خانم نجمه جابری (256)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/24

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/24 (255)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/23 نفر اول مهزیه کاطعی پور

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/23 نفر اول مهزیه کاطعی پور (254)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/22 نفر اول خانم مینا پژوهنده

  مسابقه زنده تلفنی دونبش1399/10/22 نفر اول خانم مینا پژوهنده (253)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول راحیل صحرائی از گرگان برنده قابلمه و بلور لوتوس مال.

  نفر اول راحیل صحرائی از گرگان برنده قابلمه و بلور لوتوس مال. (252)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول مهسا قادری از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال و بن رفاه.

  نفر اول مهسا قادری از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال و بن رفاه. (251)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال

 • نفر اول حسین خوش پیام از قزوین برنده قابلمه و بلور لوتوس مال.

  نفر اول حسین خوش پیام از قزوین برنده قابلمه و بلور لوتوس مال. (250)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول منصوره ایرانپور از کرمان برنده قابلمه و بلور لوتوس مال.

  نفر اول منصوره ایرانپور از کرمان برنده قابلمه و بلور لوتوس مال. (249)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول زینب خواجه از مینودشت استان گلستان برنده قابلمه و بلور لوتوس مال.

  نفر اول زینب خواجه از مینودشت استان گلستان برنده قابلمه و بلور لوتوس مال. (248)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول یاسمن شاهوریزاده از مشهد برنده بلور و قابلمه لوتوس مال

  نفر اول یاسمن شاهوریزاده از مشهد برنده بلور و قابلمه لوتوس مال (245)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول مهدی مجیدی از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول مهدی مجیدی از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (244)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول سارا نوروزی از شهرری برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول سارا نوروزی از شهرری برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (243)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول ملیکا اکبری از کرمان برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول ملیکا اکبری از کرمان برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (242)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول اصغر عاطفی از رشت برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول اصغر عاطفی از رشت برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (241)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول امیرمحمد فریس آبادی از قم برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول امیرمحمد فریس آبادی از قم برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (240)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول نسیم دریکوند - خرم آباد- برنده قابلمه و بلور لوتوس مال

  نفر اول نسیم دریکوند - خرم آباد- برنده قابلمه و بلور لوتوس مال (239)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول نگار سادات توسلی از شهرری برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول نگار سادات توسلی از شهرری برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (238)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول بهاره پاک سرشت از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول بهاره پاک سرشت از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (237)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول سیده زهرا حسینی سرحدی از زابل برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول سیده زهرا حسینی سرحدی از زابل برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (236)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول زهرا سیف اللهی از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول زهرا سیف اللهی از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (235)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول ساناز حق وردیلو از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول ساناز حق وردیلو از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (234)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • ویژه برنامه یلدا

  ویژه برنامه یلدا (231)

  ویژه برنامه یلدا

 • نفر اول مهسا روشن ضمیر از شیراز برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول مهسا روشن ضمیر از شیراز برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (230)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول معصومه آستانه از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال و بن رفاه.

  نفر اول معصومه آستانه از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال و بن رفاه. (228)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول شیرین باقی نژاد از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال و بن رفاه.

  نفر اول شیرین باقی نژاد از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال و بن رفاه. (227)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال

 • نفر اول میلاد باقرنیا از یاسوج برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول میلاد باقرنیا از یاسوج برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (226)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول یاسمن رخشانی از زاهدان برنده بلور و قابلمه لوتوس مال

  نفر اول یاسمن رخشانی از زاهدان برنده بلور و قابلمه لوتوس مال (223)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال

 • نفر اول مطهره سادات میرکریمی از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال.

  نفر اول مطهره سادات میرکریمی از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال. (222)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول رمضان فرض اللهی از بابلسر برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول رمضان فرض اللهی از بابلسر برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (221)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول نازنین فاطمه حجازی فر از قم برنده قابلمه و بلور لوتوس مال.

  نفر اول نازنین فاطمه حجازی فر از قم برنده قابلمه و بلور لوتوس مال. (220)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال

 • نفر اول ریحانه حیدری صادق از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال و بن رفاه.

  نفر اول ریحانه حیدری صادق از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال و بن رفاه. (219)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- قابلمه و بلور لوتوس مال

 • نفر اول فاطمه باغی از یزد برنده قابلمه و بلور لوتوس مال

  نفر اول فاطمه باغی از یزد برنده قابلمه و بلور لوتوس مال (218)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال

 • نفر اول غزل سحاب ضیائی فر از همدان برنده قابلمه و بلور لوتوس مال

  نفر اول غزل سحاب ضیائی فر از همدان برنده قابلمه و بلور لوتوس مال (217)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-قابلمه و بلور لوتوس مال

 • نفر اول فرناز مولائی از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند.

  نفر اول فرناز مولائی از تهران برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند. (216)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول مهناز قیطاسی فلاح از ساوه برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند.

  نفر اول مهناز قیطاسی فلاح از ساوه برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند. (215)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- بلور و قابلمه لوتوس

 • نفر اول اطهره ره انجام از شیراز برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند.

  نفر اول اطهره ره انجام از شیراز برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند. (214)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول سیدمصطفی حسینی نژاد از سمنان برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند.

  نفر اول سیدمصطفی حسینی نژاد از سمنان برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند. (213)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- بلور و قابلمه لوتوس

 • نفر اول جمیله عراقی از سمنان برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند.

  نفر اول جمیله عراقی از سمنان برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند. (212)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس

 • نفر اول حمیدرضا رضائی از قم برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند.

  نفر اول حمیدرضا رضائی از قم برنده بلور و قابلمه لوتوس مال شدند. (211)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال

 • نفر اول جواد وکیلی از اصفهان برنده پنج میلیون ریال از شرکت اکسنت شدند.

  نفر اول جواد وکیلی از اصفهان برنده پنج میلیون ریال از شرکت اکسنت شدند. (210)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول فاطمه مظاهری از مشهد برنده مبلغ پنج میلیون ریال از شرکت اکسنت شدند.

  نفر اول فاطمه مظاهری از مشهد برنده مبلغ پنج میلیون ریال از شرکت اکسنت شدند. (209)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول امیرحسین نیکوئی از شهر ری برنده پنج میلیون ریال وجه نقد از شرکت اکسنت شدند.

  نفر اول امیرحسین نیکوئی از شهر ری برنده پنج میلیون ریال وجه نقد از شرکت اکسنت شدند. (208)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول فریبا تقی خانی از کرج برنده پنج میلیون ریال از طرف شرکت اکسنت شدند.

  نفر اول فریبا تقی خانی از کرج برنده پنج میلیون ریال از طرف شرکت اکسنت شدند. (207)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول علیرضا محمودی راستین از تبریز برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول علیرضا محمودی راستین از تبریز برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (203)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول صفورا سعداله خانی از پرند برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول صفورا سعداله خانی از پرند برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (202)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول سیده سمیه شورقی از تبریز برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول سیده سمیه شورقی از تبریز برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (201)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول محمدعلی زارع از قزوین برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول محمدعلی زارع از قزوین برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (200)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول دینا انصاری از اراک برنده بلور و قابلمه لوتوس مال.

  نفر اول دینا انصاری از اراک برنده بلور و قابلمه لوتوس مال. (198)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه لوتوس مال.

 • نفر اول سیده فاطمه حسینی از بابل برنده بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال.

  نفر اول سیده فاطمه حسینی از بابل برنده بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال. (196)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال.

 • نفر اول علی اصغر زارعیان از یزد برنده بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال .

  نفر اول علی اصغر زارعیان از یزد برنده بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال . (195)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال .

 • ویژه برنامه ولادت حضرت رسول اکرم و امام صادق علیه السلام

  ویژه برنامه ولادت حضرت رسول اکرم و امام صادق علیه السلام (188)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول محدثه کمانی از اراک برنده بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال.

  نفر اول محدثه کمانی از اراک برنده بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال. (187)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر-بلور و قابلمه پیرکس لوتوس مال.

 • نفر اول پدرام شیردل از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال و بن خرید رفاه

  نفر اول پدرام شیردل از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال و بن خرید رفاه (184)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر قابلمه و بلور لوتوس مال

 • نفر اول حامد برزگر از تبریز برنده قابلمه و بلور لوتوس مال.

  نفر اول حامد برزگر از تبریز برنده قابلمه و بلور لوتوس مال. (183)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول لیلا علامه آرام از همدان برنده قابلمه و بلو لوتوس مال .

  نفر اول لیلا علامه آرام از همدان برنده قابلمه و بلو لوتوس مال . (182)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول ملیحه رمضانی از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال و بن خرید رفاه

  نفر اول ملیحه رمضانی از تهران برنده قابلمه و بلور لوتوس مال و بن خرید رفاه (181)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر- قابلمه و بلور لوتوس مال.

 • نفر اول فاطمه امراللهی از یزد برنده اتو بخار سیماران

  نفر اول فاطمه امراللهی از یزد برنده اتو بخار سیماران (179)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول نازنین محمدی از ارومیه برنده خرد کن مایللوکس

  نفر اول نازنین محمدی از ارومیه برنده خرد کن مایللوکس (177)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول جعفر آردانه مشهد مقدس - برنده کتری برقی سیماران

  نفر اول جعفر آردانه مشهد مقدس - برنده کتری برقی سیماران (122)

  جوایز : سرویس قاشق چنگال ناب استیل – کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - اتوبخارسیماران - جاروبرقی عصایی سایا - پلوپز پارس خزر

 • نفر اول نگین عابدی یزد - برنده گوشت کوب برقی سیماران به همراه تابلو عکس از طرف تابلو فرش عطایی

  نفر اول نگین عابدی یزد - برنده گوشت کوب برقی سیماران به همراه تابلو عکس از طرف تابلو فرش عطایی (94)

  جوایز:همزن سیماران– کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا

 • نفر اول شمسی سادات عباسی اراک - برنده تابلو فرش و تابلو عکس تولیدی عطایی

  نفر اول شمسی سادات عباسی اراک - برنده تابلو فرش و تابلو عکس تولیدی عطایی (93)

  جوایز: تابلو فرش عطایی– کتری برقی سیماران – گوشت کوب برقی سیماران – مینی واش فریدولین – سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا

 • نفر اول سمیه بحیرایی تهران - برنده یخچال یخساران

  نفر اول سمیه بحیرایی تهران - برنده یخچال یخساران (91)

  جوایز : یخچال یخساران - کتری برقی سیماران - سرویس کف گیر ملاقه ویکتوریا - گوشت کوب برقی سیماران - سرویس قاشق چنگال ناب استیل

 • نفر اول مرضیه مالکی تهران - برنده یخچال امرسان

  نفر اول مرضیه مالکی تهران - برنده یخچال امرسان (89)

  جوایز : یخچال امرسان - گوشت کوب برقی سیماران - لوازم بهداشتی لیمون -مجموعه کف گیر ملاقه ویکتوریا - کتری برقی سیماران

 • نفر اول سمیه اکبری تهران برنده مجموعه مسافرتی لیمون

  نفر اول سمیه اکبری تهران برنده مجموعه مسافرتی لیمون (88)

  جوایز: مجموعه مسافرتی لیمون - یخچال امرسان -سرویس کف گیر و ملاقه ویکتوریا - گوشت کوب برقی سیماران - لوازم بهداشتی لیمون

 • نفر اول زهرا هاشمی اراک - برنده پلوپز پارس خزر

  نفر اول زهرا هاشمی اراک - برنده پلوپز پارس خزر (66)

  جوایز : پلوپز پارس خزر - ساندویچ ساز سیماران - کتری برقی سیماران

 • نفر اول فاطمه اینالو گنجی تهران - برنده اتو بخار سیماران

  نفر اول فاطمه اینالو گنجی تهران - برنده اتو بخار سیماران (64)

  جوایز : اتو بخار سیماران - ساندویچ ساز سیماران - گوشت کوب برقی سیماران

 • نفر اول پریسا مرادی ورامین - برنده همزن کاسه دار سیماران

  نفر اول پریسا مرادی ورامین - برنده همزن کاسه دار سیماران (59)

  جوایز : همزن کاسه دار سیماران - سرویس 30 پارچه قاشق چنگال ناب استیل -کتری برقی سیماران

 • نفر اول نیلوفر نادری برنده مایکروفر کرال

  نفر اول نیلوفر نادری برنده مایکروفر کرال (55)

  جوایز : مایکروفر کرال - سالاد ساز پارس خزر -کتری برقی سیماران

 • نفر اول محمد مهدی سلیمانی اهواز -برنده آسیاب برقی پارس خزر

  نفر اول محمد مهدی سلیمانی اهواز -برنده آسیاب برقی پارس خزر (51)

  جوایز : آسیاب برقی پارس خزر - ست بهداشتی لیمون - سالاد ساز پارس خزر

 • نفر اول لیدا امیری - تهران، یک تخته فرش سیزان

  نفر اول لیدا امیری - تهران، یک تخته فرش سیزان (32)

  جوایز : یک تخته فرش سیزان همزن دستی سایا - سماور برقی زمردیان

 • دونبش400/05/011

  دونبش400/05/011 (10)

  حضور برنامه در سبزی خونه که با مدیریت خانم حدادی اداره می شود. که در این مغازه انواع سبزی جات و ترشی جات عرضه می شود

 • دونبش400/05/10

  دونبش400/05/10 (9)

  حضور برنامه در قنادی تانیش که در محله دولت آباد واقع شده که شرینی های متنوع و کیک های زیبا با طراحی خاص خودش توست اسم ورسمی برا خودش درست کنه

 • نفر اول محمد حسین لشنی- بروجرد، اجاق گاز 4 شعله تهران سبحان

  نفر اول محمد حسین لشنی- بروجرد، اجاق گاز 4 شعله تهران سبحان (9)

  جوایز روز نهم اجاق گاز 4 شعله تهران سبحان - اتو پارس خزر - مینی واش فریدولین

 • دونبش400/05/07

  دونبش400/05/07 (8)

  در این برنامه با حضور رضا شاهین با موضوعیت زبان وبدن در برنامه ایفا شد جناب آقای ماهور افشارخواننده خوش صدا در این قسمت هنر نماییکردند

 • دونبش400/04/31

  دونبش400/04/31 (7)

  در این قسمت دوربین مخفی که به آریشگاه مردون رفت واتفاقات جالبی دراین بخش رقم خورد

 • نفر اول محبوبه بیات تهران برنده یک دستگاه ماشین ظرفشویی کرال

  نفر اول محبوبه بیات تهران برنده یک دستگاه ماشین ظرفشویی کرال (7)

  جوایز روز هفتم ماشین ظرفشویی کرال - توستر نان سیماران - اتو پارس خزر

 • دونبش400/05/05

  دونبش400/05/05 (6)

  در این قسمت دوربین مخفی به پمپ بنزین در شهر اهواز رفت وباقی ماجرا که در ویدیو خواهید دید. حضور رضا شاهین با موضوعیت زبان و بدن

 • دونبش400/05/04

  دونبش400/05/04 (5)

  حضور آقای دکتر اقبالی نسب مدرس موفقیت و تماس تلفنی آقای اقاجانی رئیس امور نمایندگان خدمات پس از فروش مادیران

 • نفر اول نسیم سلیمانی - تهران، برنده یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ ایکس ویژن

  نفر اول نسیم سلیمانی - تهران، برنده یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ ایکس ویژن (5)

  جوایز روز پنجم یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ ایکس ویژن - مینی واش فریدولین - اتو پارس خزر

 • نفر اول آمنه کرگیان محمدی برنده یک دستگاه یخچال الکترو استیل

  نفر اول آمنه کرگیان محمدی برنده یک دستگاه یخچال الکترو استیل (4)

  جمال رشوند تهران - حسنا کلایی تهران - سعید غفاری تهران

 • دونبش400/05/03

  دونبش400/05/03 (4)

  در این قسمت پخش پلی بک خوانندگی و حضور رضا شاهین با ادامه موضوع زبان و بدن

 • دونبش

  دونبش (3)

  با حضور مهمانان ویژه جناب آقای آرشا اقدسی همراه با حضور هنرمند جهت آیتم بخش هنری، حضور کار آفرین در استودیو کار آفرین ، پخش موسیقی از استودیو موسیقی و به همراه پخش ایتم های تولیدی (نقالی و سیاه بازی).

 • نفر اول علی اکبر ملکی برنده یک دستگاه پنکه تلسکوپی پارس خزر

  نفر اول علی اکبر ملکی برنده یک دستگاه پنکه تلسکوپی پارس خزر (3)

  انسیه زمانی تهران - سید رسول موسوی ماکو - فاطمه شاکری تهران

 • نفر اول آقای کهنمویی - ارومیه ، چای ساز

  نفر اول آقای کهنمویی - ارومیه ، چای ساز (2)

  امین عباسی علایی - تهران - سید مصطفی احمدی تهران - منصوره لشنی تهران

 • مسابقه دو نبش

  مسابقه دو نبش (2)

  اهدای جوایز برندگان مسابقه دونبش

 • دونبش400/04/30

  دونبش400/04/30 (2)

  در این قسمت تماس تلفنی خانم فاطمه بیک زاده و با خوانندگی بهنام فراهانی

 • دونبش400/4/29

  دونبش400/4/29 (1)

  قسمت اول فصل دوم برنامه دونبش با اجرای متفاوت سامان گوران و تماس تلفنی جناب آقای خانی مدیر عامل لوتوس مال

 • نفر اول فاطمه امیر زاد - تهران، یک تخته فرش

  نفر اول فاطمه امیر زاد - تهران، یک تخته فرش (1)

  سجاد غلامی - اصفهان، رحمت الله جانباز - فارس، محمدرضا میرزایی - تهران

 • تیزر دو نبش ساعت 20

  تیزر دو نبش ساعت 20 (1)

  تیزر دو نبش ساعت 20 پخش می شود

 • عوامل دونبش در روابط عمومی

  عوامل دونبش در روابط عمومی (1)

  نشست عوامل دونبش در روابط عمومی

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها